Публікації

В словнику зібрані основні найбільш розповсюджені терміни IIOT

У рамках співробітництва компанії ПРОКСИС™ та кафедри Автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління НУХТ створено перший найбільш повний адаптований україномовний словник термінів Промислового Інтернету речей. За основу був взятий словник термінів IIOT від Industrial Internet Consortium (IIC). Технічним консультантом від кафедри АКТСУ виступив доц.Олександр Пупена

Дана робота буде корисна студентам технічних спеціальностей, які вивчають питання атоматизації та комп'ютерно-інтегровані технології.

Словник представлений у трьох частинах.

D - N

Term

Definition

Термін

Значення

Source

Data content represented in a digital and
formalized manner suitable for
communication, storage, interpretation or
processing
Дані контент, наданий в цифровому та формалізованому вигляді, що підходить для зв'язку, зберігання, інтерпретації чи обробки IIC, inspired by ISO/IEC
2382:2015
Data at rest stored data that is neither being processed
nor transferred
Пасивні дані збережені дані, які не обробляються і не передаються IIC
Data in motion data being transferred from one location to
another
Рухомі дані дані, що переносяться з одного місця в інше ISO/IEC 27040:2015
Data in use data being processed Активні дані дані що обробляються IIC
Data integrity property that data has not been altered or
destroyed in an unauthorized manner
Цілісність даних властивість, згідно якої дані не були змінені чи знищені несанкціонованим способом ISO/IEC 27040:2015
the databus implementation imposes rules and
manages quality of service (QoS) parameters,
such as rate, reliability and security of data flow.
Реалізація шини даних створює правила і керує параметрами якості обслуговування (ЯО), такі як швидкість, надійність і безпека потоку даних
Denial of service (DoS) prevention of authorized access to
resources or the delaying of time-critical
operations
Відмова в обслуговуванні (ВвО) відхилення санкціонованого доступу до ресурсів чи затримка термінових операцій ISO/IEC 27033-1:2015
Digital representation information that represents attributes and
behaviors of an entity
Цифрове представлення інформація про атрибути і поведінку об'єкта IIC
Digital twin digital representation, sufficient to meet the
requirements of a set of use cases
note: in this context, the entity in the definition of
digital representation is typically an asset, process or
system.
Цифровий двійник цифрове представлення, що є достатнім для задоволення вимог усіх варіантів використання; примітка: в цьому контексті цифрове представлення зазвичай є активом, процесом чи системою
IIC
Edge boundary between the pertinent digital and
physical entities, delineated by IoT devices
Границя границя між відповідними цифровими та фізичними об'єктами, розмежована пристроями IoT IIC
Edge computing distributed computing that is performed
near the edge, where the nearness is
determined by the system requirements
Граничні обчислення розподілені обчислення, які виконуються на краю, де близкість визначається системними вимогами IIC
Element entity that is indivisible at a given level of
abstraction and has a clearly defined
boundary
Елемент неподільний на даному рівні абстракції елемент, який має чітко означену границю ISO/IEC 18384-1(1)
Emergent behavior behavior of a system realized by the
interactions of its components
Емерджентна поведінка поведінка системи, що реалізується взаємодією її компонентів IIC
Encryption reversible operation by a cryptographic
algorithm converting data into ciphertext so
as to hide the information content of the
data
Шифрування оборотна операція за допомогою криптографічного алгоритму, що перетворює дані в зашифрований текст, щоб приховати інформаційний зміст даних ISO/IEC 9798-1:2010
Endpoint component that has computational
capabilities and network connectivity
Кінцева точка компонент, який має обчислювальні можливості і мережеве підключення IIC
Entity item that has recognizably distinct existence
note: e.g. a person, an organization, a device, a
subsystem or a group of such items
Об'єкт сутність, яка має відчутно помітне існування;
примітка: наприклад, людина, організація, пристрій, підсистема чи група таких сутностей
ISO/IEC 24760-1:2011(1)
Environment context determining the setting and
circumstances of all interactions and
influences with the system of interest
Середовище контекст, що означує налаштування та обставини всіх взаємодій з цільовою системою ISO/IEC/IEEE
42010:2011(1)
note: the environment of a system includes
developmental, technological, business, operational,
organizational, political, economic, legal, regulatory,
ecological and social influences.
примітка: середовище системи включає в себе розроблювальні, технологічні, бізнес, операційні, організаційні, політичні, економічні, правові, нормативні,
екологічні та соціальні впливи.
Event any observable occurrence in a system
and/or network
Подія будь-яка спостережуване явище в системі та/чи мережі NIST SP 800-61
Functional component functional building block needed to engage
in an activity realized by an implementation
Функціональний компонент функціональний будівельний блок, необхідний для участі в реалізації ISO/IEC 17789:2014
Functional domain collection of functions comprising a system Функціональна область набір функцій, що складають систему IIC
Functional framework set of abstract re-useable functional
components that can be
extended/customized and applied to several
applications in a specific domain
Функціональний каркас набір абстрактних багаторазово використовуваних функціональних компонентів, які можна розширювати/налаштовувати та застосовувати до декількох застосунків у конкретній області IIC
Functional viewpoint architecture viewpoint that frames the
concerns related to the functional
capabilities and structure of industrial
internet of things (IIoT) system and its
components
Функціональна точка зору архітектурна точка зору, яка відображає інтереси, пов'язані з функціональними можливостями та структурою системи промислового Інтернету речей (IIoT) та її компонентів IIC
Greenfield new industrial system without operational
disruption concerns
Грінфілд (пристрої що використовуються в топологіях, які побудовані спеціально для Інтернету Речей нова промислова система без збоїв в роботі IIC
Identification process of recognizing an entity in a
particular identity domain as distinct from
other entity
Ідентифікація процес розпізнавання об'єкта у визначеній області ідентичності як відмінного від іншого об'єкта ISO/IEC 24760-1:2011
Identifier identity information that unambiguously
distinguishes one entity from another one in
a given identity domain
Ідентифікатор індивідуальна інформація, яка однозначно відрізняє один об'єкт від іншого в області ідентифікації ISO/IEC 24760-1:2011
Identity inherent property of an instance that
distinguishes it from all other instances
Індивідуальність невід'ємна властивість екземпляра, яка відрізняє його від усіх інших екземплярів ISO/IEC/IEEE 31320-
2:2012
Identity authentication formalized process of identity verification
that, if successful, results in an
authenticated identity for an entity
Ідентифікаційна автентифікація формалізований процес перевірки індивідуальності, який у разі успіху приводить до аутентифікації індивідуальності для об'єкта ISO/IEC 24760-1:2011
Identity domain environment where an entity can use a set
of attributes for identification and other
purposes
Область ідентифікації середовище, в якому об'єкт може використовувати набір атрибутів для ідентифікації та інших цілей ISO/IEC 24760-1:2011
Identity information set of values of attributes optionally with
any associated metadata in an identity

Індивідуальна інформація

набір значень атрибутів опціонально включаючи будь-які асоційовані метадані індивідуальності ISO/IEC 24760-1:2011
note: in an information and communication
technology system an identity is present as identity
information.
примітка: в системі інформаційно-комунікаційних технологій індивідуальність виступає у ролі ідентифікаційної інформації.
Identity management processes and policies involved in managing
the lifecycle and value, type and optional
metadata of attributes in identity known in
a particular identity domain
Керування індивідуальністю процеси та політики, пов'язані з керуванням життєвим циклом та значенням, типом і необов'язковими метаданими атрибутів індивідуальності відомих в конкретній області ідентифікації ISO/IEC 24760-1:2011
Identity verification process to determine that presented
identity information associated with a
particular entity is applicable for the entity
to be recognized in a particular identity
domain at some point in time
Верифікація індивідуальності процес визначення того, що представлена індивідуальна інформація, що пов'язана з конкретним об'єктом, застосовна для розпізнавання об'єкта в конкретній області ідентифікації на певному проміжку часу ISO/IEC 24760-1:2011
Implementation
viewpoint
architecture viewpoint that frames the
concerns related to implementing the
capabilities and structure of an industrial
internet of things (IIoT) system
Точка зору реалізації архітектурна точка зору, яка відображає інтереси, пов'язані з реалізацією можливостей та структури системи промислового Інтернету речей (IIoT) IIC
Incident response or
intrusion response
action taken to protect and restore the
normal operational conditions of
information systems and the information
stored in it when an attack or intrusion
occurs
Реакція на інцидент (реакція на впровадження) дії, зроблені для захисту і відновлення нормальних умов роботи інформаційних систем та інформації, що зберігається в них, коли відбувається атака чи вторгнення ISO/IEC 27039:2015
Industrial control
system (ICS)
combination of control components that act
together to exercise control in the physical
world
Автоматизована система керування технологічними процесами (АСКТП) комбінація компонентів керування, які діють разом, щоб здійснювати керування в фізичному світі IIC
Industrial internet internet of things, machines, computers and
people, enabling intelligent industrial
operations using advanced data analytics for
transformational business outcomes
Промисловий інтернет Об'єднана мережа речей, машин, комп'ютерів та людей, яка робить можливою сучасну інтелектуальну трансформацію бізнесу, спираючись на передовий аналіз промислових операцій і обладнання IIC
Industrial internet of
things (IIoT) system
system that connects and integrates
industrial control systems with enterprise
systems, business processes and analytics
note 1: Industrial control systems contain sensors
and actuators.
note 2:typically, these are large and complicated
systems.
Система промислового інтернету речей система, яка з'єднує та інтегрує АСКТП та інформаційні системи підприємства, бізнес-процеси та аналітику;
примітка 1: АСКТП містять датчики та виконавчі механізми;
примітка 2: як правило, це великі та складні системи
IIC
Information data that within a certain context has a
particular meaning
Інформація дані, які мають особливе значення у визначеному контексті IIC, inspired by ISO/IEC
2382:2015
Information domain functional domain for managing and
processing data
Інформаційна область функціональна область для керування даними та їх обробки IIC
Information security
incident
single or a series of unwanted or
unexpected information security events that
have a significant probability of
compromising business operations and
threatening information security
Інцидент інформаційної безпеки одиночна подія або кілька небажаних/раптових подій інформаційної безпеки, які мають значну ймовірність поставити під загрозу ділові операції та загрожують інформаційній безпеці ISO/IEC 27000:2016
Information security
risk
potential that a given threat will exploit
vulnerabilities of an asset or group of assets
and thereby cause harm to the organization
Ризик інформаційної безпеки ймовірність того, що дана загроза буде використовувати уразливості актива чи групи активів і тим самим спричинити збитки організації ISO/IEC 27005:2008
Information
technology (IT) - 1
entire spectrum of technologies for
information processing, including software,
hardware, communications technologies
and related services
note: Although information technology (IT)
technologies are used in operational technology (OT),
information technology (IT) is traditionally
considered to be distinct from operational
technology (OT) due to a different set of
requirements and concerns
Інформаційні технології (1) увесь спектр технологій обробки інформації, включаючи програмне забезпечення, обладнання, технології зв'язку і супутні послуги;
примітка: хоча технології інформаційних технологій (ІТ) використовуються в операційних технологіях (ОТ), інформаційні технології (ІТ) традиційно відрізняються від операційних технологий (ОТ) через різний набір вимог та інтересів
Gartner IT Glossary
Information
technology (IT) - 2
service that is essential for any IoT
implementation to work properly
note: Infrastructure services provide support for
essential features of the IoT.
Інформаційні технології (2) послуга, необхідна для правильної роботи будь-якої реалізації IoT;
примітка: Інфраструктурні служби забезпечують підтримку основних функцій IoT.
IOT-A
Integrity property of accuracy and completeness Цілісність властивість точності та повноти ISO/IEC 27000:2016
Interface named set of operations that characterize
the behavior of an entity
Інтерфейс набір операцій, які характеризують поведінку об'єкта IOT-A
Interoperability ability of two or more systems or
applications to exchange information and to
mutually use the information that has been
exchanged
Сумісність здатність двох чи більше систем чи застосунків обмінюватись інформацією та взаємно використовувати отриману інформацію ISO/IEC 17788:2014
IoT actuator IoT device that can change one or more
properties of a physical entity in response to
received information
Виконавчий механізм IoT пристрій IoT, який може змінювати одну чи декілька властивостей фізичного об'єкту у відповідь на отриману інформацію IIC
IoT device endpoint that interacts with the physical
world through sensing or actuating
Пристрій IoT кінцева точка, яка взаємодіє з фізичним світом через сприймання чи дію IIC
IoT sensor IoT device that observes one or more
properties of a physical entity and converts
those properties into information
Датчик IoT пристрій IoT, що стежить за однією чи декількома властивостями фізичного об'єкту та перетворює ці властивості в інформацію IIC
IT/OT convergence process of interweaving information
technology (IT) and operational technology
(OT) in order to create industrial internet of
things (IIoT) systems
ІT/OT конвергенція процес переплетення інформаційних технологій (IT) та операційних технологій (OT) для створення систем промислового інтернету речей (IIoT) IIC
Least privilege principle that a security architecture should
be designed so that each entity is granted
the minimum system resources and
authorizations that the entity needs to
perform its function
Мінімум привілеїв принцип, згідно якого архітектура безпеки повинна бути спроектована таким чином, щоб кожному об'єкту надавались мінімальні системні ресурси та повноваження, необхідні об'єкту для виконання його функцій. NISTIR 7298, rev 2
Malware malicious software designed specifically to
damage or disrupt a system, attacking
confidentiality, integrity or availability
Шкідливі програми шкідливе програмне забезпечення, розроблене спеціально для ушкодження чи порушення роботи системи, посягаючи на конфіденційність, цілісність та доступність ISO/IEC 27040:2015
Man-in-the-middle
attack
attack in which the attacker intercepts a
communications flow between two entities,
appearing to each party as the other, while
being able to read and modify messages in
the communications flow
Атака посередника атака, під час якої зловмисник перехоплює потік зв'язку між двома об'єктами, представляючись кожній стороні як інша, в той самий час маючи змогу читати та зберігати повідомлення у потоці зв'язку IIC
Multi-tenancy allocation of physical or virtual resources
such that multiple tenants and their
computations and data are isolated from
and inaccessible to one another
Мультиорендність виділення фізичних чи віртуальних ресурсів таким чином, що декілька орендарів, їх обчислення та дані ізольовані та недоступні один для одного ISO/IEC 17788:2014
Network collection of communicating endpoints Мережа сукупність кінцевих точок що взаємодіють IIC
Non-functional
requirement
requirement that defines the overall
qualities or attributes of the resulting
system
note: non-functional requirements place restrictions
on the system being developed, the development
process, and specify external constraints that the
system must meet.
Нефункціональна вимога вимога, яка означає загальні якості або атрибути одержуваної системи
примітка: нефункціональні вимоги накладають обмеження на розроблювану систему, процес розробки і означують зовнішні обмеження, яким має відповідати система"
IIC
Non-repudiation ability to prove the occurrence of a claimed
event or action and its originating entities
Беззаперечність здатність довести виникнення заявленої події чи дії та їх походження ISO/IEC 27000:2016

Перший англо-український словник термінів IIOT (1 частина, A - C)

Перший англо-український словник термінів IIOT ( 3 частина, O - V)

ПопереднійПерший англо-український словник термінів IIOT (1 частина, A - C)
НаступнийПерший англо-український словник термінів IIOT ( 3 частина, O - V)