Публікації

В словнику зібрані основні найбільш розповсюджені терміни IIOT

У рамках співробітництва компанії ПРОКСИС™ та кафедри Автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління НУХТ створено перший найбільш повний адаптований україномовний словник термінів Промислового Інтернету речей. За основу був взятий словник термінів IIOT від Industrial Internet Consortium (IIC). Технічним консультантом від кафедри АКТСУ виступив доц.Олександр Пупена

Дана робота буде корисна студентам технічних спеціальностей, які вивчають питання атоматизації та комп'ютерно-інтегровані технології.

Словник представлений у трьох частинах.

A - C

Term

Definition

Термін

Значення

Source

Access control means to ensure that access to assets is authorized and restricted based on business and security requirements note: access control requires both authentication and authorization Керування доступом означає, що доступ до активів дозволений та обмежений у відповідності до вимог бізнеса та безпеки; примітка: керування доступом потребує як аутентифікації, так і авторизації. ISO/IEC 27000:2016
Activity

specified coordination of tasks that are required to realize the system capabilities
note: an activity may be composed of other activities

Діяльність задана координація задач, необхідних для реалізації можливостей системи;

примітка: діяльність може бути складена з інших діяльностей

ISO/IEC 17789:2014(1)
Analytics synthesis of knowledge from information Аналітика синтез знань з інформації NIST Interagency
Publication 8401-1
Application domain
functional domain for implementing application logic Область застосунку функціональна область для реалізації логіки застосунку IIC
Architecture fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution Aрхітектура фундаментальні концепції чи властивості системи в її середовищі, уособлені в її елементах, стосунках і в принципах її проектування і розвитку ISO/IEC/IEEE
42010:2011
Architecture
description
work product used to express an
architecture
Опис архітектури робочий продукт, що використовується для вираження архітектури ISO/IEC/IEEE
42010:2011
Architecture
framework
conventions, principles and practices for the description of architectures established within a specific domain of application and/or community of stakeholders Архітектурний каркас узгодження, принципи та практики для опису архітектур, встановлених в конкретній області застосунку і/чи спільноті зацікавлених сторін ISO/IEC/IEEE
42010:2011
Architecture layer logical partitioning of the architecture Архітектурний шар логічне розбиття архітектури IIC
Architecture view work product expressing the architecture of a system from the perspective of specific system concerns Архітектурний вигляд робочий продукт, що виражає архітектуру системи з точки зору конкретних системних інтересів ISO/IEC/IEEE
42010:2011
Asset major application, general support system,
high impact program, physical plant, mission
critical system, personnel, equipment or a
logically related group of systems
Актив основний застосунок, загальна система підтримки, програма з високим рівнем впливу, фізична установка, критично важлива система, персонал, обладнання чи логічно пов'язана група систем NISTIR 7298, rev 2
Assurance grounds for justified confidence that a claim
has been or will be achieved
Гарантія підстави для обгрунтованої впевненості в тому, що вимогу було чи буде досягнуто ISO/IEC 15026-1:2013
Attack surface elements and interactions of a system that
are vulnerable to attack
Поверхня атаки елементи та взаємодії системи, які вразливі для атаки IIC
Attack vector path or means (e.g. viruses, e-mail
attachment, web pages, etc.) by which an
attacker can gain access to an entity
Вектор атаки шлях або засоби (наприклад, віруси, вкладення електронної пошти, веб-сторінки і т. п.), за допомогою яких зловмисник може отримати доступ до об'єкту IIC
Attacker person deliberately exploiting vulnerabilities
in technical and non-technical security
controls in order to steal or compromise
information systems and networks, or to
compromise availability to legitimate users
of information system and network
resources
Атакуючий особа, що навмисно експлуатує вразливості в технічних та нетехнічних засобах керування безпекою з метою викрадення або зламу інформаційних систем та мереж чи для компрометації доступності для законних користувачів інформаційних систем та мережевих ресурсів ISO/IEC 27033-1:2015
Attestation issue of a statement, based on a decision
that fulfillment of specified requirements
has been demonstrated
Підтвердження ствердження на основі рішення про те, що було продемонстроване виконання вказаних вимог ISO/IEC 29109-1:2009
Attribute characteristic or property of an entity that
can be used to describe its state,
appearance or other aspects
Атрибут характеристика чи властивість об'єкта, яку можна використовувати для опису його стану, зовнішнього вигляду чи інших аспектів ISO/IEC 24760-1:2011
Audit independent review and examination of
records and activities to assess the
adequacy of system controls, to ensure
compliance with established policies and
operational procedures and to recommend
necessary changes in controls, policies or
procedures
Аудит незалежний аналіз і перевірка записів та дій для оцінки адекватності системного керування, забезпечення відповідності установленим політикам та операційним процедурам і рекомендації необхідних змін у керуванні, політиках чи процедурах NISTIR 7298, rev 2
Authenticated identity identity information for an entity created to
record the result of identity authentication
Засвідчена особа ідентифікаційна інформація для об'єкта, створеного для запису результату аутентифікації особи ISO/IEC 24760-1:2011
Authentication provision of assurance that a claimed
characteristic of an entity is correct
Автентифікація забезпечення впевненості в тому, що заявлена характеристика об'єкта є правильною ISO/IEC 27000:2016
Authorization granting of rights, which includes the
granting of access based on access rights
note: authorization results in privileges.
Авторизація надання прав, що включає надання доступу на основі прав доступу; примітка: авторизація надає привілеї. ISO 7498-2:1989
Autonomy ability of an intelligent system to
independently compose and select among
different courses of action to accomplish
goals based on its knowledge and
understanding of the world, itself, and the
situation
Автономність здатність інтелектуальної системи самостійно складати і обирати серед різноманітних напрямків дій для досягнення мети, заснованих на її знанні і розумінні світу, самої себе і ситуації IHMC
Availability property of being accessible and usable
upon demand by an authorized entity
Доступність властивість бути доступним та використовуваним за вимогою уповноваженої особи ISO/IEC 27000:2016
Brownfield existing industrial system targeted for new
functionality without operational
disruptions
Браунфілд (застарілі пристрої, що мають можливість підтримувати технології, додані після їх встановлення) існуюча промислова система, що призначена для нових функціональних можливостей без збоїв в роботі IIC
Business impact
analysis
process of analyzing operational functions
and the effect that a disruption might have
upon them
Аналіз впливу на бізнес процес аналізу експлуатаційних функцій і вплив, який може мати на них порушення ISO/IEC 27031:2011
Business viewpoint architecture viewpoint that frames the
vision, values and objectives of the business
stakeholders in establishing an industrial
internet of things (IIoT) system in its
business and regulatory context
Точка зору бізнесу архітектурна точка зору, яка відображає бачення, цінності та цілі зацікавлених сторін в створенні системи промислового інтернету речей (IIoT) в її діловому та нормативному контексті IIC
Choreography type of composition whose elements
interact in a non-directed fashion with each
autonomous part knowing and following an
observable predefined pattern of behavior
for the entire (global) composition
note 1: choreography does not require complete or
perfect knowledge of the pattern of behavior.
note 2: see ISO/IEC 18384-3:2016, 8.3.
Хореографія тип композиції, елементи якої взаємодіють ненаправлено, причому кожна автономна частина знає і наслідує заздалегідь означеному шаблону поведінки для всієї (глобальної) композиції; примітка 1: хореографія не потребує повного чи досконалого знання моделі поведінки; примітка 2: см. ISO/IEC 18384-3:2016, 8.3. ISO/IEC 18384-1
Cloud computing paradigm for enabling network access to a
scalable and elastic pool of shareable
physical or virtual resources with self-service
provisioning and administration on-demand
note: examples of resources include servers,
operating systems, networks, software, applications
and storage equipment.
Хмарні обчислення парадигма для забезпечення мережевого доступу до масштабованого та гнучкого пулу сумісно використовуваних фізичних чи віртуальних ресурсів з самообслуговуванням та адмініструванням на вимогу; примітка: приклади ресурсів включають сервери, операційні системи, мережі, програмне забезпечення, застосунки і обладнання для зберігання. ISO/IEC 17788:2014
Collaboration type of composition whose elements
interact in a non-directed fashion, each
according to their own plans and purposes
without a predefined pattern of behavior
Співпраця тип композиції, елементи якої взаємодіють ненаправлено, кожний у відповідності до своїх власних планів і цілей без зумовленої моделі поведінки ISO/IEC 18384-1
Component modular, deployable and replaceable part of
a system that encapsulates implementation
and exposes a set of interfaces
Компонент модульна, розгортувана та замінна частина системи, яка інкапсулює реалізацію та надає набір інтерфейсів ISO 14813-5:2010
Composability ability of a component to interact with other
components in recombinant fashion to
satisfy requirements based on the
expectation of the behaviors of the
interacting parties
Компоновність здатність компоненту взаємодіяти з іншими компонентами рекомбінантним способом для задоволення вимог, заснованих на очікуванні поведінки сторін, що взаємодіють IIC
Сomposition result of assembling a collection of elements
for a particular purpose
Композиція результат складання набору елементів для визначеної мети ISO/IEC 18384-1
Concern interest in a system relevant to one or more
of its stakeholders
note: a concern pertains to any influence on a system
in its environment, including developmental,
technological, business, operational, organizational,
political, economic, legal, regulatory, ecological and
social influences.
Інтерес зацікавленість до системи від однієї чи декількох зацікавлених сторін;
примітка: інтерес стосується будь-якого впливу на систему в її середовищі, в тому числі розроблення (просування по життєвому циклу системи), технологічні, ділові, експлуатаційні, організаційні, політичні, економічні, правові, нормативні, екологічні та соціальні впливи.
ISO/IEC/IEEE
42010:2011
Confidentiality property that information is not made
available or disclosed to unauthorized
individuals, entities or processes
Конфіденційність властивість, згідно якої інформація не надається чи не розкривається стороннім особам, організаціям чи процесам ISO/IEC 27000:2016
Connectivity ability of a system or application to
communicate with other systems or
applications via network(s)
Сполучність здатність системи чи застосунку взаємодіяти з іншими системами чи застосунками через мережу (-і) IIC
Connectivity endpoint interface that provides connectivity Кінцева точка підключення інтерфейс, що забезпечує зв'язок IIC
Control domain functional domain for implementing
industrial control systems
Область керування функціональна область для впровадження промислових систем керування IIC
Countermeasure action, device, procedure, technique or
other measure that is designed to minimize
Контрзахід дія, пристрій, процедура, методика чи інша міра, призначена для мінімізації ISO/IEC 2382:2015
Credential evidence or testimonials that support a
claim of identity or assertion of an attribute
and usually are intended to be used more
than once
Посвідчення докази чи свідоцтва, що підтверджують особу чи атрибут і зазвичай призначені для використання більш ніж один раз CNSSI 4009
Criticality measure of the degree to which an
organization depends on an entity for the
success of a mission or of a business
function
Критичність міра ступеню успіху місії чи бізнес-функції організації в залежності від об'єкта NISTIR 7298, rev 2(1)
Cross-cutting concern concern that affects the whole system and
thus may impact multiple viewpoints of the
architecture
Загальносистемний інтерес інтерес, який стосується всієї системи і, відповідно, може стосуватися декількох точок зору архітектури IIC
Cross-cutting function function that may be applied and realized
across multiple functional domains of the
architecture to address cross-cutting
concerns
Загальносистемна функція функція, що може використовуватися і реалізовуватися в деяких функціональних областях архітектури для забезпечення загальносистемних інтересів IIC
Cryptography discipline that embodies principles, means
and mechanisms for the transformation of
data in order to hide its information
content, prevent its undetected
modification and/or prevent its
unauthorized use
Криптографія дисципліна, яка втілює принципи, засоби та механізми для перетворення даних, щоб приховати їх інформаційний зміст, запобігти їх невиявленій зміні та / чи попередити їх несанкціоноване використання ISO/IEC 18014-2:2009

Перший англо-український словник термінів IIOT ( 2 частина, D - N)

Перший англо-український словник термінів IIOT ( 3 частина, O - V)

ПопереднійУспішні граничні обчислення: Частина 1 - Що це і де знаходиться?
НаступнийПерший англо-український словник термінів IIOT ( 2 частина, D - N)